Skimmelsvamp i boligen - Den korrekte håndtering er nøglen

27. januar 2023 - RUNE T. HØGH Afdelingsleder og biolog ved DMR - Dansk Miljørådgivning

Som rådgivende ingeniørfirma oplever vi i DMR ofte, at bygningsejere har vanskeligt ved at skelne mellem småproblemer og behandlingskrævende skader. Vi oplever i stigende grad, at småting problematiseres unødigt, mens alvorlige skader negligeres eller fejlbehandles.

Det afgørende ved udbedring af skimmelproblemer er at finde skadesårsagen. Kortlægges skadesårsagen ikke korrekt, vil en udbedring i sagens natur ske i blinde og være mangelfuld.

Hvordan skal man forholde sig?

Der er normalt ikke helbredsrisiko ved adfærdsrelateret skimmelangreb på små arealer i størrelsesordenen et par håndflader. Angreb af denne type bør afvaskes og holdes nede i forbindelse med den almindelige rengøring af boligen. Ved større angreb bør forholdene undersøges nøje, og årsagen klarlægges. Omfattende sanering samt ændring af konstruktionens udformning kan, i særlige tilfælde, være nødvendigt for at komme problemerne til livs.

Typisk imødegås omfattende fugtproblemer i kældervægge eller ældre terrænnære konstruktioner med udgravning, udvendig fugtsikring, isolering og dræn. Det er i sagens natur en både omfattende, vanskelig og ofte også meget dyr fremgangsmåde.

Hos DMR mener vi, at det i mange tilfælde kan være fordelagtigt i stedet at anvende indvendige fugt- og skimmelhæmmende
isoleringsmaterialer der kan optage og afgive fugt, uden at der opstår problematisk skimmel, fremfor at forsøge at forhindre fugten i at nå bygningsdelene udefra.

Hvad skyldes skimmel i ældre boliger?

Skimmel i ældre boliger skyldes ofte kondens eller indtrængende fugt på dårligt eller helt uisolerede vægge. Tilsvarende er ældre ejendomme ofte udført uden nævneværdig fugtsikring, hvorved jordens fugt suges op i vægge og andre terrænnære bygningsdele.
Ventileres og opvarmes boligen ikke tilstrækkeligt, er kombinationen af fugtige, kolde vægge og uhensigtsmæssig beboeradfærd en næsten sikker vej til skimmelproblemer.

Hvordan forebygges og fjernes skimmelsvampeproblemer?

Skimmelsvamp i bygninger er overordnet afhængig af to faktorer - fugt og organisk materiale. Fjernes én af faktorerne, forsvinder grundlaget for skimmelsvampene, og der kan ikke opstå skimmelvækst. Det er derfor afgørende at fjerne fugten og holde boligen tør. Det gøres bl.a. ved at sørge for tilstrækkelig udluftning ved gennemtræk, minimum tre gange dagligt i 5 - 10 minutter.

Opvarmning til minimum 20o C i alle rum er også nødvendigt. Er skaden sket og skimmelangrebet opstået, kan det fjernes ved afvaskning med et desinfektionsmiddel. Er bygningen af ældre dato - hvor kuldebroer og terrænfugt er uundgåelige - kan der med fordel tænkes i fugtstyring gennem diffusionsåbne og kapillaraktive bygningsdele.

Vores erfaring er, at ”de gamle dyder” som diffusionsåbne og kapilaraktive materialer - f.eks. kalkmørtel, kalkmaling og kalciumsilikat mv. i kombination med udluftning og god opvarmning kan løse mange skimmelproblemer i ældre bygninger.